Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky BBSK – Okresný úrad Banská Bystrica

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

Do Oznámenia o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v pracovných dňoch počas úradných hodín na Obecnom úrade v Jelšavskej Teplici č. 56, okres Revúca.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zeleny-kraj-strategia-environmentalnej-politiky-banskobystrickeho-samospravneho kraja

V Gemerských Tepliciach, dňa   10.12.2021

Príloha