VÝVOZ ŽUMPY – UPOZORNENIE OBYVATEĽOV OBCE

VÝVOZ ŽUMPY – UPOZORNENIE OBYVATEĽOV OBCE

 

Obec Gemerské Teplice upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skutočnosti, ktoré sa týkajú žúmp a odvozu odpadových vôd zo žúmp:

  1. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností. Prevádzkovateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia alebo k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia a životného prostredia.

 

  1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečovať vyprázdňovanie jej obsahu v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady. Ďalej je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

 

  1. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa živnostenského zákona. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

 

  1. Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.

 

  1. Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165 Eur.

 

  1. Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 100 Eur.