Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zmena navrhovanej činnosti „Doplnkové zariadenia bioplynovej stanice“ – Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o ŽP

Príloha

Oznámenie –  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zmena navrhovanej činnosti „Doplnkové zariadenia bioplynovej stanice“

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do pätnástich dní od jeho zverejnenia podľa § 65g ods. 3 zákona na adresu:

Okresný úrad Revúca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40

050 01  Revúca

 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.