Projekt – Obecný úrad Gemerské Teplice – prístavba požiarnej zbrojnice

Obec Gemerské Teplice v roku 2020 prijala dotáciu zo štátneho rozpočtu SR z rozpočtu Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000,- €.

Finančná dotácia bola použitá na realizáciu projektu: „Obecný úrad Gemerské Teplice – prístavba požiarnej zbrojnice“.

Z dotácie sme uhradili faktúry za prístavbu požiarnej zbrojnice vo výške 30 000,- €.

Spoluúčasť obce Gemerské Teplice – z vlastných finančných prostriedkov sme uhradili zvyšnú časť faktúry vo výške          1 743,77 €.

Obec Gemerské Teplice ďakuje za poskytnutú dotáciu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.