Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Príloha