OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027

Príloha- Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na OcÚ v Jelšavskej Teplici od 7.8.2020 v čase úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od 7.8.2020.